Terms of Use

Welcome to the Mododomus website https://mododomus.cy. Mododomus is a company that manufactures modular homes. The Website provides information about the Mododomus company, its products and services.

2. Acceptance of the Terms of Use

By using the Website, you agree to these Terms of Use. If you do not agree to these Terms of Use, you should not use the Website.

3. Use of the Website

The Website is intended for your personal and non-commercial use only. You must not use the Website for any commercial purposes.

You must not use the Website in any way that may damage the Website or its operation, or interfere with other users' use of the Website.

4. Intellectual Property

All materials presented on the Website, including but not limited to text, images, videos and audio, are protected by copyright, trademarks and other intellectual property rights. You must not use these materials without the prior written permission of Mododomus.

5. Disclaimer

Mododomus makes no warranties regarding the Website or its content. The Website is provided "as is" and "as available". Mododomus is not liable for any damages arising from the use of the Website.

6. Links to Other Websites

The Website may contain links to other websites. Mododomus is not responsible for the content of these websites.

7. Changes to the Terms of Use

Mododomus may change these Terms of Use at any time. You should check these Terms of Use regularly for changes.

8. Governing Law

These Terms of Use shall be governed by and construed in accordance with the laws of Cyprus.

9. Dispute Resolution

Any disputes arising in connection with these Terms of Use shall be finally and conclusively resolved by arbitration in accordance with the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce.

10. Contact Information

If you have any questions or comments about these Terms of Use, please contact Mododomus by email at welcome@mododomus.cy.

Czech:

Podmínky používání

1. Úvod

Vítejte na webových stránkách společnosti Mododomus na adrese https://mododomus.cz. Společnost Mododomus se zabývá výrobou modulárních domů. Webové stránky poskytují informace o společnosti Mododomus, jejích produktech a službách.

2. Souhlas s podmínkami používání

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s těmito podmínkami používání. Pokud s těmito podmínkami používání nesouhlasíte, neměli byste tyto webové stránky používat.

3. Používání webových stránek

Webové stránky jsou určeny pouze pro vaše osobní a nekomerční použití. Nesmíte tyto webové stránky používat pro žádné komerční účely.

Nesmíte používat webové stránky žádným způsobem, který by mohl poškodit webové stránky nebo jejich provoz, nebo který by mohl omezit používání webových stránek ostatními uživateli.

4. Duševní vlastnictví

Veškeré materiály prezentované na webových stránkách, včetně textu, obrázků, videí a zvuku, jsou chráněny autorským právem, ochrannými známkami a dalšími právy duševního vlastnictví. Nesmíte tyto materiály používat bez předchozího písemného souhlasu společnosti Mododomus.

5. Odpovědnost

Společnost Mododomus neposkytuje žádné záruky ohledně webových stránek nebo jejich obsahu. Webové stránky jsou poskytovány „tak jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“. Společnost Mododomus nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé v souvislosti s používáním webových stránek.

6. Odkazy na jiné webové stránky

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Společnost Mododomus nenese odpovědnost za obsah těchto webových stránek.

7. Změny podmínek používání

Společnost Mododomus může tyto podmínky používání kdykoli změnit. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tyto podmínky používání, zda nedošlo ke změnám.

8. Rozhodné právo

Tyto podmínky používání se řídí a vykládají v souladu s právními předpisy Kypru.

9. Řešení sporů

Veškeré spory vzniklé v souvislosti s těmito podmínkami používání budou konečně a závazně řešeny arbitráží v souladu s Pravidly arbitráže Mezinárodní obchodní komory.

10. Kontaktní informace

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k těmito podmínkám používání, obraťte se prosím na společnost Mododomus e-mailem na adresu home@mododomus.com.