Privacy Policy

Mododomus takes the protection of your personal data very seriously. We treat your personal data confidentially and in accordance with the statutory data protection regulations and this privacy policy.

This privacy policy explains:

 • What information we collect when you visit our website
 • How we use that information
 • Your rights regarding your data

2. Data Collection on our Website

We collect data in a few different ways:

 • Through cookies: We use cookies to store information about your preferences and improve your experience on our website. You can configure your browser to block cookies, but this may limit the functionality of the website.
 • Through contact forms: If you send us a question via the contact form, we will collect the data you enter on the form, including your contact details, to answer your question.
 • Through server logs: When you visit our website, our servers automatically collect information about your visit, such as your browser type, operating system, and IP address.

We use this data to:

 • Ensure the proper functioning of the website
 • Analyze how visitors use the site
 • Improve our website and services

3. Your Rights

You have several rights regarding your personal data:

 • Right to access: You have the right to request information about your stored data, its origin, its recipients, and the purpose of its collection.
 • Right to rectification: You have the right to request that your data be corrected if it is inaccurate.
 • Right to erasure: You have the right to request that your data be deleted.
 • Right to object: You can object to the processing of your data for marketing purposes.

4. Contact Us

If you have any questions about this privacy policy or your rights regarding your data, please contact us at welcome@mododomus.cy.

5. Changes to this Privacy Policy

We may update this privacy policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the new privacy policy on our website.

6. Additional Information

This privacy policy is based on the General Data Protection Regulation (GDPR) of the European Union.

Czech language:

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Mododomus bere ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Vaše osobní údaje zpracováváme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují:

 • Jaké informace shromažďujeme, když navštívíte naše webové stránky
 • Jak tyto informace používáme
 • Vaše práva týkající se vašich údajů

2. Shromažďování údajů na našich webových stránkách

Údaje shromažďujeme několika způsoby:

 • Prostřednictvím cookies: Cookies používáme k ukládání informací o vašich preferencích a ke zlepšení vašeho zážitku z našich webových stránek. Můžete si nastavit prohlížeč tak, aby cookies blokoval, ale to může omezit funkčnost webových stránek.
 • Prostřednictvím kontaktních formulářů: Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, shromáždíme údaje, které do formuláře zadáte, včetně vašich kontaktních údajů, abychom mohli na váš dotaz odpovědět.
 • Prostřednictvím serverových protokolů: Když navštívíte naše webové stránky, naše servery automaticky shromažďují informace o vaší návštěvě, jako je typ vašeho prohlížeče, operační systém a IP adresa.

Tyto údaje používáme k:

 • Zajištění správného fungování webových stránek
 • Analýze toho, jak návštěvníci web používají
 • Zlepšení našich webových stránek a služeb

3. Vaše práva

Máte několik práv týkajících se vašich osobních údajů:

 • Právo na přístup: Máte právo požádat o informace o vašich uložených údajích, jejich původu, příjemcích a účelu jejich shromáždění.
 • Právo na opravu: Máte právo požádat o opravu vašich údajů, pokud jsou nepřesné.
 • Právo na výmaz: Máte právo požádat o vymazání vašich údajů.
 • Právo vznést námitku: Můžete vznést námitku proti zpracování vašich údajů pro marketingové účely.

4. Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli dotazy k těmto zásadám ochrany osobních údajů nebo k vašim právům týkajícím se vašich údajů, obraťte se prosím na nás na e-mailovou adresu home@mododomus.cy.

5. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. O všech změnách vás budeme informovat zveřejněním nových zásad ochrany osobních údajů na našich webových stránkách.

6. Doplňující informace

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou založeny na Obecném nařízení o ochraně údajů (GDPR) Evropské unie.